Coronabeleid Huis van de Tijd

We zijn in het Huis van de Tijd gezamenlijk verantwoordelijk om het gevaar op besmetting met Covid 19 zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen, die in deze notitie zijn uitgewerkt. De inhoud van die maatregelen “beweegt” mee met het beleid van de overheid en de ervaringen die wij werkendeweg met elkaar opdoen. Waar nodig passen we ons beleid aan. Onze inzet is  dat iedereen die in het Huis van de Tijd elkaar ontmoet, werkt en leert zich zo prettig en veilig mogelijk voelt

Aanleiding
De overheid vraagt van alle organisaties, in het kader van de herstart van hun activiteiten, een plan op te stellen hoe zij het uitgangspunt van de “anderhalve meter samenleving” in praktijk gaan brengen. Tegen deze achtergrond is deze notitie opgesteld.

Doel
Doel van het plan is om de activiteiten in het Huis van de Tijd op geleide van de maatregelen die de overheid in het kader van de corona-aanpak neemt weer stapsgewijs op te starten. Wij houden hierbij rekening met (i) de verschillende functies waarvoor het Huis van de Tijd wordt benut, (ii) de verschillende groepen mensen die van het Huis van de Tijd gebruik maken en (iii) de fysieke kenmerken van het Huis van de Tijd. Het plan is dynamisch, waarmee we bedoelen dat het meebeweegt met het beleid van de overheid. 

Kantoorwerkzaamheden
In beginsel worden kantoorwerkzaamheden zoveel mogelijk vanuit huis uitgevoerd.

Overleggen
Overleggen vinden bij voorkeur via een video-verbinding gedaan. Indien fysieke bijeenkomsten worden belegd wordt er rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. Dit betekent dat per ruimte in het Huis van de Tijd een maximum wordt gesteld aan het aantal mensen dat van de betreffende ruimte gebruik maakt. In overleg met de Diaconie en Cordaan gaan we na of we voor grotere groepen gebruik kunnen maken van respectievelijk De Korverhof en de Van Limmikhof.   

Activiteiten, etc.
We starten weer met activiteiten in het Huis van de Tijd., waarin Tao of Care, Codaan en Odensehuis hun tempo bepalen. We beginnen klein meet maximaal drie deelnemers. Op geleide van het overheidsbeleid verruimen we het aantal deelnemers.  Per ruimte in het Huis van de Tijd stellen we een maximum aan het aantal mensen dat van de betreffende ruimte gebruik maakt. In overleg met de Diaconie en Cordaan gaan we na of we voor grotere groepen gebruik kunnen maken van respectievelijk De Korverhof en de Van Limmikhof.  

Koken
We blijven voor mensen koken. Maar houden hierbij de hygiëne maatregelen in acht zoals omschreven in het Bezettingsrooster.

Ontvangst
Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd of ze geen ziekteverschijnselen hebben (verkoudheid, grieperigheid, etc.) of zieke huisgenoten hebben. In dat geval wordt gevraagd of ze een andere keer terug kunnen komen.

Looproute
Er wordt gebruik gemaakt van een ‘voordeur en een achterdeur’. De voordeur aan de zijde Nieuwe Herengracht 20 wordt gebruikt als ingang. De zijdeur tussen het Huis van de Tijd en de Korverhof wordt gebruikt als uitgang. Er komt een duidelijke looproute bewijzering in het gebouw is om de 1.5 meter te kunnen garanderen.

Bij 10 personen in het Huis moet de looproute gevolgd gaan worden. De looproute loopt vanaf de deur linksom door het Huis en gaat via het trappenhuis weer terug naar de voordeur.

Maximale bezetting
De ruimtes in het Huis van de Tijd hebben een maximale bezetting. Mensen moeten anderhalve meter van elkaar af kunnen zitten. Dat betekent het volgende voor de ruimtes:

bezettingsrooster Corona Huis van de Tijd

De totale bezetting in het hele pand, waarbij mensen aan het werk zijn, is maximaal 15 personen. Dat is het maximum dat de pantry en de toiletten aan kan. We evalueren regelmatig of dit in de praktijk tot knelpunten leidt die tot aanpassing van het maximum aantal deelnemers nopen.

Bezettingsrooster
Iedereen die een ruimte in het Huis van de Tijd wil gebruiken geeft dit door aan Xandra van der Swan. Xandra van der Swan stelt elke week op vrijdag een voortschrijdend bezettingsrooster op, waarin de activiteiten voor de volgende twee weken worden weergegeven. Bij conflicterende aanvragen overlegt Xandra van der Swan met Iwan Kenninck. In de planning worden groepjes zoveel mogelijk gescheiden, zodat we bij voorkeur niet meerdere groepjes tegelijk in het Huis hebben.

Nieuwe deelnemers
Er is een “coronaproof” intake voor nieuwe deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld door één op  één ontvangst in het Huis van de Tijd buiten de reguliere activiteitenuren om zodat de individuele wensen en mogelijkheden rondom corona goed worden besproken en afgesproken.

Communicatie
1. We stellen een brief op aan alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers waarin we de hoofdlijnen van het coronaplan toelichten.

2. De huidige deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers worden per mail en schriftelijk van de maatregelen op de hoogte gebracht.

3. In het Huis van de Tijd wordt de vereiste handelwijze, bijvoorbeeld door looproutes en pictogrammen, zichtbaar aangegeven.

4. De gang van zaken wordt eveneens via de website en nieuwsbrief van het Huis van de Tijd extern gecommuniceerd

5. In alle communicatievormen wordt mensen gevraagd bij corona-klachten thuis te bleven en dit te melden bij de coördinatoren.

Hygiëne
Voor iedereen die wel in het Huis moet werken gelden de volgende Hygiëneregels:

  • Bij binnenkomst direct grondig en lang de handen wassen met zeep, volgens de normen van het RIVM.
  • Na het toilet ook grondig en lang de handen wassen met zeep, volgens de normen van het RIVM.
Instructie Handen wassen Huis van de Tijd
Instructie Handen wassen Huis van de Tijd
Instructie Handen wassen Huis van de Tijd
  • Na gebruik van de ruimte worden door de gebruikers de oppervlakten waaraan gewerkt is en de handgrepen van deuren en dergelijke met alcohol schoongemaakt.
  • Na het toiletgebruik dienen knoppen te worden gereinigd met alcohol.
  • Het pand wordt twee keer per week professioneel schoongemaakt, op woensdag en vrijdagavond. Dan worden ook alle handgrepen gereinigd.
  • Einde dag maakt de laatste in het pand ook alle handgrepen schoon met alcohol.
  •  

Invoering
De in deze notitie weergegeven voorbereidende maatregelen  zijn voor 1 juni afgerond. Het besluit tot start van een activiteiten wordt door bij het Huis van de Tijd betrokken partijen afzonderlijk genomen.  Maandelijks evalueren we de uitvoering van de in dit plan genomen maatregelen. Deze worden (tussentijds) aangepast als hier aanleiding voor is.

Coördinatie
De coördinatie van de uitvoering ligt bij Xandra van der Swan.